வாசமுள்ள மலர்கள்Fragrant Flowers

பெயர்Common NameBotanical NameAvailability
வெள்ளை கதம்பம்
Anthocephalus cadambaout of stock
மனோரஞ்ஜிதம்
Artabotrys

ylang -ylangCananga odorataout of stock


Cestrum diurnum


Cestrum nocturnum

Fiddlewood treeCitharexylum fruticosum


Clematis recta
மத்ராஸ மல்லி
Clerodendrum fragransout of stock

Cannonball treeCouroupita guianensis


Gardenia

white ginger lilyHedychium coronariumout of stock

MullaiJasminum auriculatum

Jathi malliJasminum grandiflorum

Gundu malliJasminum sambak

Honey suckle, MadhumatiLoniceraout of stock


Magnolia pumilaout of stock


Michelia champaca


Mirabilis jalapa

Chinese boxMurraya exotica


Nerium
பவிழமல்லி
Nyctanthes arbortristis


Passiflora


Plumeria albaout of stock

Tube rosePolyanthes tuberosa

Edward roseRosa


Stemmadenia bellaout of stock
வாசமுள்ள மலர்கள்Fragrant Flowers